Total of documents: 551
STT Legislation code Subject Issuing date ngay-hieu-luc Attach file
1 563/SY-VP Sao Y: Công văn số 7572/BNN-QLDN ngày 12/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v quán triệt thực hiện Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị và tổ chứctriển khai thực hiện Quyết định số 984/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 13/11/2021 13/11/2021
2 561/SY-VP Sao y Công văn số 12661/BTC-QLCS ngày 05/11/2021 về việc tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung 12/11/2021 12/11/2021
3 562/SY-VP Sao y Quyết định số 1550/QĐ-BKHĐT ngày 10/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 855/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 12/11/2021 12/11/2021
4 559/SY-VP Sao y Nghị quyết số 234/NQ-UBKHCNMT15 ngày 29/10/2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 09/11/2021 09/11/2021
5 556/SY-VP Sao y Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 08/11/2021 08/11/2021
6 551/SY-VP Sao y Thông báo số 298/TB-VPCP ngày 04/11/2021 của Văn phòng Chính Phủ v/v thông báo kết luận của PTT Vũ Đức Đam tại cuộc họp BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 06/11/2021 06/11/2021
7 552/SY-VP Sao y Thông báo 299/TB-VPCP ngày 05/11/2021 của Văn phòng Chính Phủ v/v thông báo kết luận của PTT Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội 06/11/2021 06/11/2021
8 550/SY-VP Sao y Công văn số 8085/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTH, HTX 05/11/2021 05/11/2021
9 546/SY-VP Sao y CV 5019/BGDĐT-GDĐH ngày 03/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn tiếp tục thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo theo nhu cầu xã hội quy định tại NĐ 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của CP 04/11/2021 04/11/2021
10 547/SY-VP Sao y Thông báo số 296/TB-VPCP ngày 03/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện 04/11/2021 04/11/2021
11 545/SY-VP Sao y Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 03/11/2021 03/11/2021
12 544/SY-VP Sao y Quyết định số 1814/QĐ-UBND của Thủ tướng CP v/v phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh viêm da nổi mụn cục trên trâu, bò giai đoạn 2022-2030". 02/11/2021 02/11/2021
13 539/SY-VP Sao y Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 30/10/2021 30/10/2021
14 530/SY-VP Sao y Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo 28/10/2021 28/10/2021
15 531/SY-VP Sao Y Công văn số 1705/TCDT-QLHDT ngày 22/10/2021 của Tổng cục Dữ trữ Nhà nước V/v hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho học sinh các địa phương theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP 28/10/2021 28/10/2021
16 532/SY-VP Sao y Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 27/10/2021 của Văn phòng Chính Phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác PCD COVID-19 28/10/2021 28/10/2021
17 527/SY-VP Sao y: Thông báo kết luận số 281/TB-VPCP ngày 26/10/2021 của PTTg Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 27/10/2021 27/10/2021
18 523/SY-VP Sao y: Thông báo kết luận số 279/TB-VPCP ngày 25/10/2021 của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp Đánh giá thực trạng chăn nuôi, tiêu thụ thịt lợn và giải pháp tăng cường quản lý, bình ổn thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và tiêu dùng, ổn định sản xuất 26/10/2021 26/10/2021
19 525/SY-VP Sao lục Công văn số 3712/LĐTBXH-TCGDNN ngày 22/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 26/10/2021 26/10/2021
20 526/SY-VP Sao y Chương trình phối hợp số 01 ngày 13/10/2021 v/v tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn 26/10/2021 26/10/2021