Total of documents: 6929
STT Legislation code Subject Issuing date ngay-hieu-luc Attach file
1 2337/QĐ-UBND QĐ v/v công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 17/11/2021 17/11/2021
2 587/UBND-KTN V/v Đôn đốc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021 16/11/2021 16/11/2021
3 2311/QĐ-UBND QĐ v/v phê duyệt danh sách học sinh Trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 16/11/2021 16/11/2021
4 2317/QĐ-UBND QĐ V/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Giang 16/11/2021 16/11/2021
5 2319/QĐ-UBND QĐ v/v thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang 16/11/2021 16/11/2021
6 589/UBND-KTTH V/v tiếp tục thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 16/11/2021 16/11/2021
7 2329/QĐ-UBND QĐ v/v thu tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021 16/11/2021 16/11/2021
8 2316/QĐ-UBND QĐ v/v Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 16/11/2021 16/11/2021
9 586/UBND-NC V/v kế hoạch khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng 15/11/2021 15/11/2021
10 2310/QĐ-UBND QĐ V/v gỡ bỏ vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế 15/11/2021 15/11/2021
11 2305/QĐ-UBND QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Chu Ngọc Hùng) 14/11/2021 14/11/2021
12 2306/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 14/11/2021 14/11/2021
13 2301/QĐ-UBND QĐ v/v công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 – 2023 (lần 8) 13/11/2021 13/11/2021
14 2302/QĐ-UBND QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Nông Văn Hiếu) 13/11/2021 13/11/2021
15 1247/QĐ-UBND QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10.000) 12/11/2021 12/11/2021
16 1234/QĐ-UBND QĐ v/v bãi bỏ các Quyết định phê duyệt công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 11/11/2021 11/11/2021
17 1241/QĐ-UBND QĐ v/v thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng khu đô thị mới và nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh 11/11/2021 11/11/2021
18 2285/QĐ-UBND QĐ v/v công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang 11/11/2021 11/11/2021
19 2289/QĐ-UBND QĐ v/v phê duyệt công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 11/11/2021 11/11/2021
20 1238/QĐ-UBND QĐ v/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Lan Sơn 2, huyện Lục Nam, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500) 11/11/2021 11/11/2021