Infographic: 10 tháng năm 2023 chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng 18,2%

|
view-number:
10 tháng năm 2023 chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng 18,2%

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

User Online: 83
Total visited in day: 2,624
Total visited in Week: 29,098
Total visited in month: 90,990
Total visited in year: 97,132
Total visited: 232,062,870