Legislation code 2337/QĐ-UBND
Subject QĐ v/v công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Issuing date 17/11/2021
Published time 17/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Quyết định-Chủ tịch
Categories
Agencies issued UBND tỉnh Bắc Giang
Signer