Legislation code 587/UBND-KTN
Subject V/v Đôn đốc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021
Issuing date 16/11/2021
Published time 16/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Công văn-UBND
Categories
Agencies issued UBND tỉnh Bắc Giang
Signer