Legislation code 2317/QĐ-UBND
Subject QĐ V/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Giang
Issuing date 16/11/2021
Published time 16/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Quyết định-Chủ tịch
Categories
Agencies issued UBND tỉnh Bắc Giang
Signer