Legislation code 2319/QĐ-UBND
Subject QĐ v/v thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang
Issuing date 16/11/2021
Published time 16/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Quyết định-Chủ tịch
Categories
Agencies issued UBND tỉnh Bắc Giang
Signer