Legislation code 720/GM-UBND
Subject Hỏa tốc: Mời dự hội nghị trực tuyến 2 cấp (tỉnh, huyện) về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Issuing date 16/11/2021
Published time 16/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Giấy mời
Categories
Agencies issued UBND tỉnh Bắc Giang
Signer