Legislation code 589/UBND-KTTH
Subject V/v tiếp tục thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Issuing date 16/11/2021
Published time 16/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Công văn-UBND
Categories
Agencies issued UBND tỉnh Bắc Giang
Signer