Legislation code 644/TB-UBND
Subject HỎA TỐC: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung)
Issuing date 16/11/2021
Published time 16/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Thông báo - Kết luận
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer Trần Quốc Khánh