Legislation code 716/GM-UBND
Subject Hỏa tốc: GM về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, nâng cấp, mở rộng phần mềm Quản lý và truy vết Covid trên địa bàn tỉnh (Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 16/11/2021; tại Phòng họp số 1, tầng 2, Trụ sở UBND tỉnh)
Issuing date 15/11/2021
Published time 15/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Giấy mời
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer