Legislation code 717/GM-UBND
Subject Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 11-2021. Hai ngày 18, 19/11/2021, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút
Issuing date 15/11/2021
Published time 15/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Giấy mời
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer