Legislation code 718/GM-UBND
Subject Giấy mời: Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.291 trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (7h00’, ngày 17/11/2021 - thứ Tư).
Issuing date 15/11/2021
Published time 15/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Giấy mời
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer