Legislation code 561/SY-VP
Subject Sao y Công văn số 12661/BTC-QLCS ngày 05/11/2021 về việc tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung
Issuing date 12/11/2021
Published time 12/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Sao y
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer