Legislation code 562/SY-VP
Subject Sao y Quyết định số 1550/QĐ-BKHĐT ngày 10/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 855/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Issuing date 12/11/2021
Published time 12/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Sao y
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer