Legislation code 563/SY-VP
Subject Sao Y: Công văn số 7572/BNN-QLDN ngày 12/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v quán triệt thực hiện Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị và tổ chứctriển khai thực hiện Quyết định số 984/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Issuing date 13/11/2021
Published time 13/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Sao y
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer