Legislation code 639/TB-UBND
Subject TB v/v cho phép đám cưới được tổ chức ở vùng xanh, vùng vàng
Issuing date 14/11/2021
Published time 14/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Thông báo - Kết luận
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer