Legislation code 637/TB-UBND
Subject TB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COIVD-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 12/11/2021)
Issuing date 13/11/2021
Published time 13/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Thông báo - Kết luận
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer Bùi Huy Khánh