Legislation code 631/TB-UBND
Subject Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Cập nhật đến ngày 11/11/2021)
Issuing date 11/11/2021
Published time 11/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Thông báo - Kết luận
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer