Legislation code 715/GM-UBND
Subject Hỏa tốc: Hội nghị trực tuyến 2 cấp (tỉnh, huyện) về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (14h00 ngày 12/11/2021)
Issuing date 11/11/2021
Published time 11/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Giấy mời
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer