Legislation code 559/SY-VP
Subject Sao y Nghị quyết số 234/NQ-UBKHCNMT15 ngày 29/10/2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Issuing date 09/11/2021
Published time 09/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Sao y
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer