Legislation code 629/TB-UBND
Subject TB: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra một số dự án, công trình trọng điểm tại huyện Hiệp Hòa
Issuing date 10/11/2021
Published time 10/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Thông báo - Kết luận
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer Nguyễn Việt Phong