Legislation code 556/SY-VP
Subject Sao y Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam
Issuing date 08/11/2021
Published time 08/11/2021
Expire date
Hình thức văn bản Sao y
Categories
Agencies issued UBND tỉnh
Signer