Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh

|
view-number:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 299/TB-VPCP kết luận Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh
Theo đó, các nội dung cần tập trung triển khai đó là rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ. Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định, thẩm tra quy định TTHC trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiên quyết chỉ ban hành TTHC mới trong trường hợp thật sự cần thiết để quản lý, điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh.

Tái cấu trúc quy trình các TTHC, dịch vụ công đang được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả. Hoàn thành trong Quý III năm 2023.

Rà soát, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu hiện có, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án 06; đẩy mạnh triển khai nền tảng số trong thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử (thanh toán hóa đơn, chi trả lương hưu, tích hợp  định danh với mã số thuế để nâng cao hiệu quả thu thuế…); bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tổ chức triển khai 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí trên địa bàn toàn quốc với tinh thần vừa làm, vừa hoàn thiện, nâng cấp (theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ). Đẩy mạnh truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức của người dân, truyền cảm hứng tạo động lực cho người dân tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp chung, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ: Thông tin và Truyền thông; Công an; Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Bảo hiểm xã hội Việt Nam…

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ ngành hoàn thành thực hiện 19 nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát, sửa đổi các văn bản có yêu cầu giấy tờ cư trú. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của các bộ, ngành và địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương phát hiện vướng mắc bất cập để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Thu Huệ

Average (0 Votes)