Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn

|
view-number:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ảnh minh họa: BGP/Dương Thủy

Theo đó, Kế hoạch quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung Chỉ thị 10-CT/TW, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khí tượng thủy văn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường chia sẻ, sử dụng hiệu quả các thông tin dữ liệu về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh để xây dựng các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phục vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Nâng cao công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân và giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về tài sản.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khí tượng thủy văn. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác khí tượng thủy văn. Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Rà soát hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác khí tượng thủy văn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác khí tượng thủy văn.

Từ đó, các huyện ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW và Kế hoạch này tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện ở cấp mình, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định của tỉnh liên quan đến công tác khí tượng thủy văn bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn; tổ chức thực hiện bảo đảm phân công rõ nội dung, trách nhiệm, nhiệm vụ của đơn vị chủ trì và cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW và Kế hoạch này đến đối tượng liên quan bằng hình thức phù hợp...

* Xem chi tiết Kế hoạch số 43-KH/TU tại đây./.

Dương Thủy

Average (0 Votes)