Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

|
view-number:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”
Khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện. Ảnh: BGP/Thu Hằng

Chương trình nhằm khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Qua đó, đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm và ít nhất 80% thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường. Phấn đấu đến năm 2025, giới thiệu ít nhất 850 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng, đến năm 2030 giới thiệu ít nhất 1 triệu đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng...

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng môn học Đạo đức, các môn lý luận chính trị và hiệu quả hoạt động giáo dục theo nguyên lý học đi đôi với hành. Vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng của người học.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Chương trình đề ra các nhóm giải pháp nhằm tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hóa ứng xử cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ việc thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Bảo đảm các thiết chế và điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí đánh giá việc rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và thể hiện khát vọng cống hiến của học sinh, sinh viên.

Thực hiện các đề tài khoa học, xây dựng các bộ tài liệu về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, tổ chức các khóa học, lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo hướng dẫn trong hệ thống Đoàn, Hội, Đội triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình; chỉ đạo các đơn vị báo chí của Đoàn tiếp tục xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn để tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp, các nội dung triển khai Chương trình.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; ban hành các quy định, chính sách cụ thể và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương.

Bố trí kinh phí, huy động nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện của địa phương để triển khai thực hiện Chương trình; quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Thu Hằng

Average (0 Votes)