Phê duyệt bổ sung hơn 313 ha đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại Việt Yên

|
view-number:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho huyện Việt Yên.
Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền

Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Việt Yên là 313,7 ha; trong đó đất trồng lúa 236,2 ha và đất khác 77,5 ha.

Việc thu hồi đất để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Việt Yên nhằm thực hiện các dự án gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở giáo dục và đào tạo; đường giao thông; quy hoạch đất ở tại nông thôn, đô thị và nhu cầu mở rộng đất Khu công nghiệp Quang Châu và dự án Khu công nghiệp Việt Hàn… Qua đó, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên địa bàn huyện Việt Yên.

UBND tỉnh giao cho UBND huyện Việt Yên công bố công khai, rộng rãi thuyết minh và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2021 đã được phê duyệt theo quy định.

Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo nội dung đã phê duyệt bổ sung; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả định kỳ 6 tháng/lần.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND huyện Việt Yên trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Quyết định và tên các dự án tại đây./.

Nguyễn Miền

Average (0 Votes)