Hiệp Hòa: Phê duyệt bổ sung 85 ha đất công nghiệp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

|
view-number:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho huyện Hiệp Hòa.
Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền

Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Hiệp Hòa là 85 ha. Trong đó, đất trồng lúa là 64,8 ha; đất khác là 20,2 ha. Đất thu hồi tập trung chủ yếu ở các xã Mai Đình và xã Hương Lâm.

Việc thu hồi đất để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Hiệp Hòa nhằm thực hiện điều chỉnh mở rộng Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa. Qua đó, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

UBND tỉnh giao cho UBND huyện Hiệp Hòa công bố công khai, rộng rãi thuyết minh và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2021 đã được phê duyệt theo quy định.

Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo nội dung đã phê duyệt bổ sung; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả định kỳ 6 tháng/lần.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND huyện Hiệp Hòa trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Nguyễn Miền

Average (0 Votes)