Tìm kiếm CTCPL trang chủ

# Tên xã, phường, thị trấn Tổng điểm Điểm của từng tiêu chí Kết quả đánh giá sự hài lòng (%) Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật Đạt chuẩn
Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I Loại I (**)
1 UBND phường Lê Lợi 468.0 0.0 0.0 234.0 234.0 0.0 0.0 Không Đạt
2 UBND phường Trần Phú 23.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không Đạt
3 UBND phường Trần Phú 34.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 Không Đạt
4 UBND thị trấn Cao Thượng 7.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Không Đạt
5 UBND xã Ninh Sơn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không Đạt
6 UBND thị trấn Vôi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt
II Loại II (***)
7 UBND xã Lãng Sơn 151.5 10.4 20.0 30.5 40.0 50.6 80.52 Không Đạt
III Loại III (****)
8 UBND xã Đồng Phúc 106.96 11.2 22.1 25.22 36.22 12.22 80.532 Không Đạt
9 UBND xã Tân Hưng 0.15 0.02 0.03 0.04 0.0 0.06 0.07 Không đạt

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

User Online: 70
Total visited in day: 2,650
Total visited in Week: 29,124
Total visited in month: 91,016
Total visited in year: 97,158
Total visited: 155,520,392