Stt Tên dự thảo Cơ quan lấy ý kiến Thời gian Tải về Gửi góp ý Xem góp ý
1 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang Sở Y tế Từ 15/11/2021 Không có
2 Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Xây dựng Từ 10/11/2021 Không có
3 Dự thảo Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Ngoai vụ Từ 06/11/2021 Không có
4 Dự thảo Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Từ 02/11/2021 Không có
5 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách Hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Giáo dục và Đào tạo Từ 27/10/2021 Không có
6 Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Tài nguyên và Môi trường Từ 27/10/2021 Không có
7 Dự thảo Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang Sở Giao thông - Vận tải Từ 27/10/2021 Không có
8 Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 79/2012/QĐ-UBND ngày 03/04/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định số lượng, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Nội vụ Từ 26/10/2021 Không có
9 Dự thảo Quyết định bãi bỏ 02 Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 170/2001/QĐ-UB ngày 07 tháng 11 năm 2001 về việc quy định một số chế độ đối với ngành Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2007 về việc ban hành chế độ học bổng đối với học sinh trường THPT Chuyên Bắc Giang Sở Giáo dục và Đào tạo Từ 22/10/2021 Không có
10 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Giáo dục và Đào tạo Từ 22/10/2021 Không có
11 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Xây dựng Từ 13/10/2021 Không có
12 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Nội vụ Từ 13/10/2021 Không có
13 Dự thảo “Quyết định Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Từ 08/10/2021 Không có
14 Dự thảo Quyết định “Bảng giá đất giai đoạn 2022-2024 tỉnh Bắc Giang” Sở Tài nguyên và Môi trường Từ 08/10/2021 Không có
15 Dự thảo Nghị quyết Hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường Phổ thông Dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Từ 08/10/2021 Không có
16 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Từ 07/10/2021 Không có
17 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Tư pháp Từ 05/10/2021 Không có
18 Dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Tài chính Từ 03/10/2021 Không có
19 Dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt Sở Y tế Từ 27/09/2021 Không có
20 Dự thảo Nghị quyết Quy định hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Từ 23/09/2021 Không có

Stt Tên dự thảo Cơ quan lấy ý kiến Thời gian Tải về Gửi góp ý Xem góp ý
1 Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 24/03/2021 đến 16/04/2021 Không có
2 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Từ 11/10/2018 đến 30/11/2018 Không có

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

User Online: 84
Total visited in day: 2,761
Total visited in Week: 29,235
Total visited in month: 91,127
Total visited in year: 97,269
Total visited: 155,520,503